Skip to content

Ufufuo wa Kristo kutoka kwa wafu – ukweli mkuu katika historia?

 • by

The kifo cha Kristo haukuwa mwisho, kwa sababu alifufuka kutoka kwa wafu, na ufufuo wake ndio msingi ambao imani ya Kikristo imejengwa juu yake. Ni yeye pekee ambaye kupitia ufufuo wake alishinda kifo na kumshinda Shetani. Kwa hiyo hakuna hofu kwa anayemwamini Kristo wa mauti au Shetani, kwa sababu Yesu yu hai.

Agano Jipya linasema kwamba wakati Mariamu Magdalene na Mariamu yule mwingine walipofika kuliona kaburi alimowekwa Yesu, malaika wa Bwana aliwatokea na kusema;

5 Malaika akajibu, akawaambia wale wanawake, Msiogope ninyi; kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulibiwa.

6 Hayupo hapa; kwani amefufuka kama alivyosema. Njoni, mpatazame mahali alipolazwa.

7 Nanyi nendeni upesi, mkawaambie wanafunzi wake, Amefufuka katika wafu. Tazama, awatangulia kwenda Galilaya; ndiko mtakakomwona. Haya, nimekwisha waambia.

(Mathayo 28: 5-7)

Tangu mwanzo wa kanisa la Kikristo, ufufuo ulikuwa ushuhuda wa msingi na kiini na kina cha mahubiri ya injili. Katika mahubiri ya kwanza yaliyorekodiwa katika kitabu cha Matendo (kitabu kinachozungumza kuhusu asili ya Ukristo na kuenea kwake haraka), Petro anaelekeza maneno yake kwa Wayahudi na wakazi wa Yerusalemu, akithibitisha kwamba Kristo alifufuliwa kutoka kwa wafu, ( Mdo. :2, 23) na anamaliza mahubiri yake akithibitisha hilo

Yesu huyo Mungu alimfufua, na sisi sote tu mashahidi wake.

(Matendo 2: 32) 

Je, Yesu alifufuka kutoka kwa wafu? Je, kuna sababu kuu na yenye kusadikisha ambayo inaweza kutufanya tuamini katika ufufuo wa Kristo?? Ndiyo, kuna vipande vingi vya ushahidi na vithibitisho vinavyothibitisha ufufuo wa Kristo kutoka kwa wafu. Tabibu na mwanahistoria Luka, ambaye alifuata ukweli wa yale aliyoandika kwa uangalifu, asema:

wale aliowadhihirishia nafsi yake, kwa dalili nyingi, baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku arobaini, na kuyanena mambo yaliyouhusu ufalme wa Mungu. (Matendo 1:3)

Ni uthibitisho gani huu ambao ulithibitisha kwa mitume na wanafunzi na kuwathibitishia kwamba Yesu alikuwa amefufuliwa kutoka kwa wafu?

Nitawasilisha kwako, msomaji wangu mpendwa, ushahidi chini ya vichwa vitano ili kurahisisha kuvielewa:

 1. Kifo cha Kristo msalabani
 2. Imani ya wanafunzi wa Yesu kwamba amefufuka kutoka kwa wafu kwa sababu aliwatokea mara nyingi. a) Kuonekana kwa Yesu kwa watu binafsi na vikundi vingi b) Mahubiri ya ujasiri ya mitume na wafuasi wa Yesu juu ya ufufuo wake c) Maisha ya mitume na wanafunzi yaliyobadilika ghafula baada ya Yesu kuwatokea
 3. Badiliko kamili, la ghafla lililomtokea Paulo, mtesaji wa zamani wa kanisa na Wakristo, baada ya Yesu kumtokea
 4. Badiliko kamili, la ghafla lililompata Yakobo, mwenye shaka, baada ya Yesu kumtokea.
 5. Ukweli wa kihistoria wa kaburi tupu.

Njia pekee ya mambo haya yote yanaweza kuelezewa ni pamoja na ukweli wa ufufuo wa Yesu kutoka kwa wafu. Huu ni ushahidi kwamba Yesu Kristo alifufuka kutoka kwa wafu kama alivyoahidi, na kama manabii wa Agano la Kale walivyotabiri mamia ya miaka kabla.

Kwanza, kifo cha Yesu msalabani

Ushahidi huu nimeujadili katika sehemu ya kwanza ya makala hii na nimeonyesha kwamba kifo cha Kristo msalabani ni tukio la kihistoria ambalo lilipaswa kutokea kulingana na mapenzi na ahadi ya Mungu. Nilionyesha ushahidi unaothibitisha kwamba ilitokea. Tukio hili ni ushahidi wa ufufuo wa Kristo, kwa sababu ikiwa kusulubiwa kwa Kristo hakutokea, na kufuatiwa na kifo chake, hii ina maana kwamba hakuna ufufuo wa kihistoria. Lakini Yesu (na si mtu mwingine aliyefanana naye) alisulubishwa na kuzikwa kwenye kaburi ambalo linajulikana chini ya ulinzi mkali wa Warumi.

Pili, wanafunzi wa Yesu waliamini kwamba Yesu alifufuka kutoka kwa wafu, kwa sababu aliwatokea mara nyingi

a) Kuonekana kwa Yesu kwa watu binafsi na vikundi vingi

Ukweli huu ulionekana mapema sana katika historia ya kanisa la kwanza. Mtume Paulo alisema katika 1 Wakorintho 15:3-8 

3 Kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, kama yanenavyo maandiko;

4 na ya kuwa alizikwa; na ya kuwa alifufuka siku ya tatu, kama yanenavyo maandiko;

5 na ya kuwa alimtokea Kefa; tena na wale Thenashara;

6 baadaye aliwatokea ndugu zaidi ya mia tano pamoja; katika hao wengi wanaishi hata sasa, ila baadhi yao wamelala;

7 baadaye akamtokea Yakobo; tena na mitume wote;

8 na mwisho wa watu wote, alinitokea mimi, kama ni mtu aliyezaliwa si kwa wakati wake.

Aya hizi ni ushahidi wa wazi na wenye nguvu wa ufufuo wa Kristo kutoka kwa wafu. Aliwatokea watu binafsi na vikundi kwa nyakati tofauti na sehemu mbalimbali: aliwatokea Mariamu na Petro na wale mitume kumi na mmoja, kwa watu mia moja ishirini, kwa Yakobo, kisha kwa watu mia tano kama tulivyosoma hapo juu. Ushuhuda wa watu hawa ulijitegemea wenyewe kwa wenyewe, na walikuwa mashahidi wa macho. Kwa maneno mengine, walimwona yeye binafsi na hawakusikia kuhusu ufufuo wake kutoka kwa watu wengine. Kwa ajili hiyo wangesema: “Sisi ni mashahidi wa hayo.”

Kisha angalia, msomaji mpendwa, usemi, “Wengi wao bado wako hai”. Kwa maneno mengine, mtume Paulo aliyeandika mistari hii anasema, “Unaweza kwenda na kuwauliza wale watu ambao Yesu aliwatokea.” Hiyo ilikuwa kwa sababu walikuwa bado hai na wangeweza kuthibitisha yale ambayo Paulo alisema.

Je, ni jambo linalopatana na akili kwamba watu hao wote walikuwa wakionya, kama wengine walivyodai? Haiwezekani kuwa hivyo ndivyo ilivyokuwa, kwa sababu baadhi yao walikula na kunywa pamoja naye. Yesu alipowatokea wale mitume kumi na mmoja, aliwaambia,

Tazameni mikono yangu na miguu yangu, ya kuwa ni mimi mwenyewe. Nishikenishikeni, mwone; kwa kuwa roho haina mwili na mifupa kama mnavyoniona mimi kuwa nayo. (Luka 24:39)

Kisha akawaonyesha mikono na miguu yake, akachukua samaki wa kuokwa na asali pamoja nao, akala mbele yao. (Mstari wa 40-43)

b) Mahubiri ya ujasiri ya mitume na wafuasi wa Yesu kwamba alikuwa amefufukad

Baada ya Yesu kuwatokea mitume na wanafunzi, walianza kuhubiri ufufuo wake kwa ujasiri. Hawakuwa wamefanya hivyo hapo awali. Mahubiri yao yalianza katika mji wa Yerusalemu ambapo Yesu alikuwa amesulubiwa. Ikiwa Yesu hakufufuliwa, makuhani wakuu wangewaambia wanafunzi wake, “Hajafufuka. Huu hapa mwili wake.” Walikuwa wakihubiri ufufuo wa Yesu mbele ya vitisho vya wakuu wa makuhani na wakuu wa walinzi wa hekalu, hata wakastaajabia ujasiri wa Petro na Yohana, walipomwambia kuhani mkuu na wazee kwamba Mungu alimfufua Yesu kutoka kwa wafu (Matendo 4:10,13). Hivyo wafuasi wa Yesu aliowatokea baada ya kufufuka kwake walihubiri juu yake bila manufaa yoyote ya kibinafsi au faida. Kinyume chake, walipokea mateso na kifo kutokana na imani yao katika ufufuo wa Kristo.

Kwa mfano, Petro alitangaza:

40 Huyo Mungu alimfufua siku ya tatu, akamjalia kudhihirika,

41 si kwa watu wote, bali kwa mashahidi waliokuwa wamekwisha kuchaguliwa na Mungu, ndio sisi, tuliokula na kunywa pamoja naye baada ya kufufuka kwake kutoka kwa wafu.

(Matendo 10:40-41)

Hivyo Petro na mitume wengine walisema hadharani, “Kwa sababu hatuwezi kuacha kusema yale tuliyoyaona na kuyasikia“.

Mtume Paulo alinena kwa ujasiri juu ya ufufuo wa Kristo mbele ya wakuu wa sinagogi la Kiyahudi na wanaume wa Israeli, akawaeleza yaliyompata Yesu, akisema;

29 Hata walipokwisha kumaliza yote aliyoandikiwa, wakamtelemsha katika ule mti, wakamweka kaburini.

30 Lakini Mungu akamfufua katika wafu;

31 akaonekana siku nyingi na wale waliopanda naye kutoka Galilaya hata Yerusalemu, ambao sasa ndio walio mashahidi wake mbele ya watu.

(Matendo 13:29-31)

 Angalia, ndugu msomaji, kwamba yaliyompata Yesu yalikuwa yameandikwa na unabii wa Agano la Kale ulitimia, na kwamba Yesu alionekana kwa makundi ya wanafunzi wake kwa siku nyingi na si mara moja tu.

Hivyo, kila mara makuhani wakuu walipowatisha mitume wasihubiri ufufuo wa Kristo, mitume walimshuhudia Bwana Yesu kwa uwezo wake mkuu, na kusema neno la Mungu kwa ujasiri. ( Matendo 4:23 )

c) Mabadiliko makubwa katika maisha ya mitume na wanafunzi baada ya Yesu kuwatokea

Mitume na wanafunzi wa Yesu, wakati Yesu alipokamatwa, akafa, na kuzikwa, walikuwa na hofu, kuchanganyikiwa, na kuangalia ndani tu, kwa sababu walikuwa wamemwona yule ambaye walikuwa wameweka matumaini yao amezikwa. Marko 14:50 katika Agano Jipya inasema, “Wote wakamwacha na kukimbia.” Hata Petro alikana kwamba alimjua Kristo mara tatu. Hofu ilikuwa ikiwatawala kwa kiasi kile

Ikawa jioni, siku ile ya kwanza ya juma, pale walipokuwapo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi; akaja Yesu, akasimama katikati, akawaambia, Amani iwe kwenu. (Yohana 20:19) 

Lakini baada ya Yesu kuwatokea baada ya kufufuka kwake, maisha yao yalibadilika kabisa, nao wakawa wajasiri na waanzilishi, wakijawa na furaha na matumaini tunaposoma katika mwendelezo wa mstari hapo juu.

19 Ikawa jioni, siku ile ya kwanza ya juma, pale walipokuwapo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi; akaja Yesu, akasimama katikati, akawaambia, Amani iwe kwenu.

20 Naye akiisha kusema hayo, akawaonyesha mikono yake na ubavu wake. Basi wale wanafunzi wakafurahi walipomwona Bwana.

(Yohana 20:19-20)

 Walikuwa tayari kufa ili kuthibitisha usahihi wa ufufuo wa Yesu. Walikubali kuteswa, kuteseka, na kifo kwa sababu ya imani yao na mahubiri yao ya ufufuo wa Yesu kutoka kwa wafu. Petro aliyemkana Kristo alisimama mbele ya Wayahudi wakuu na kuhubiri ufufuo wa Kristo. Aliwaeleza wasikilizaji wake jinsi Yesu alivyomtokea yeye na wengine. Paulo, ambaye alikuwa mmoja wa maadui wakali na watesi wa Wakristo, alihubiri kwa ujasiri juu ya ufufuo wa Kristo na kuingia katika sinagogi la Wayahudi, “akieleza na kudhihirisha ya kwamba ilimpasa Kristo kuteswa na kufufuka katika wafu, akisema;

akiyafunua na kuwaeleza ya kwamba ilimpasa Kristo kuteswa, na kufufuka katika wafu; na ya kwamba, Yesu huyu ninayewapasha ninyi habari zake ndiye Kristo. (Matendo 17:3) 

Ni nini kilibadilisha maisha ya watu hawa wote? Ilikuwa ni uwongo? Ilikuwa ni udanganyifu? Je, ilikuwa ni hadithi iliyotungwa? Je, umesikia, ndugu msomaji, kuhusu mtu yeyote ambaye angekuwa tayari kufa kwa ajili ya uwongo? Hapana! Maisha yao yalikuwa yamebadilika kwa sababu walikuwa wamemwona Kristo akiwa hai, amefufuliwa kutoka kwa wafu.

Tatu, badiliko la jumla na la ghafla lililompata Paulo, mtesaji wa Wakristo wa zamani, baada ya Yesu kumtokea

Paulo alikuwa Myahudi, Farisayo, na mwenye dini sana. Aliamini kwamba mapenzi ya Mungu yalikuwa kwake kuwatesa Wakristo kama alivyosema katika Agano Jipya:

Maana mmesikia habari za mwenendo wangu zamani katika dini ya Kiyahudi, kwamba naliliudhi kanisa la Mungu kupita kiasi, nikaliharibu. (Wagalatia 1:13)

 Paulo anaendelea kueleza kile alichowafanyia wafuasi wa Yesu:

10 nami nikayafanya hayo Yerusalemu; niliwafunga wengi miongoni mwa watakatifu ndani ya magereza, nikiisha kupewa amri na wakuu wa makuhani; na walipouawa nalitoa idhini yangu.

11 Na mara nyingi katika masinagogi yote naliwaadhibu, nikawashurutisha kukufuru; nikawaonea hasira kama mwenye wazimu, nikawaudhi hata katika miji ya ugenini.

(Matendo 26:10-11)  

Lakini Paulo alibadilika sana kwa sababu Yesu alimtokea, kama alivyothibitisha. Baada ya Yesu kuonekana kwake, Paulo akawa mhubiri mkuu zaidi wa ufufuo wa Kristo, na kuenea kwa haraka kwa Ukristo katika karne ya kwanza kuna deni kubwa kwake. Tunasoma katika Agano Jipya:

22 Lakini sikujulikana uso wangu na makanisa ya Uyahudi yaliyokuwa katika Kristo;

23 ila wamesikia tu ya kwamba huyo aliyetuudhi hapo kwanza, sasa anaihubiri imani ile aliyoiharibu zamani.

(Wagalatia 1:22-23)

Ni nini kilitokea kusababisha mabadiliko haya? Mtu aliyempinga Kristo na kuwatesa Wakristo alipataje kuwa mmoja wao waliohubiri imani ambayo alikuwa amejaribu kuiharibu? Hakuna maelezo mengine ya mabadiliko katika maisha ya mtu huyu zaidi ya kwamba alikuwa amemwona Kristo baada ya kufufuka kwake, wakati alipomtokea kwenye njia ya kwenda Damasko. Kila faida aliyokuwa nayo, kama alivyosema, ikawa hasara: “Naona mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya neema ya kumjua Kristo Yesu Bwana wangu.”

Imani ya Paulo ilikuwa na nguvu na kweli kwamba, kama mitume na wanafunzi wa kwanza, alikuwa tayari kukabiliana na kifo ili kueneza injili ya Kristo na kuhubiri ufufuo wake. Alipigwa, kupigwa na kupigwa mawe kwa sababu ya imani yake katika ufufuo, lakini aliendelea kuhubiri ufufuo wa Kristo.

Nne: Badiliko kamili na kamili lililompata Yakobo mwenye shaka baada ya Yesu kumtokea

Yakobo alikuwa mcha Mungu, Myahudi wa dini, lakini hakuamini kwamba Yesu ndiye Masihi (Kristo) anayetarajiwa. Agano Jipya linasema:

Maana hata nduguze hawakumwamini. (Yohana 7:5)

Lakini majuma machache baada ya kusulubishwa kwa Kristo, ndugu zake Yesu wote walimwamini. Walikuwa pamoja na wanafunzi walipokuwa katika chumba cha juu, wakiendelea kusali baada ya Yesu kupaa mbinguni. ( Matendo 1:14 ) Baada ya hapo tunakuta Yakobo amekuwa mmoja wa viongozi wa kanisa.

Ni nini kilisababisha mabadiliko haya katika maisha ya Yakobo? Maelezo pekee ni kwamba Yesu alimtokea njiani baada ya kufufuka kutoka kwa wafu na Yakobo alimwamini Yesu kwa uthabiti sana hata alikuwa tayari kufa kwa ajili ya imani yake katika ufufuo wa Kristo kutoka kwa wafu.

Tano, sehemu ya tano ya ushahidi wa ufufuo wa Yesu ni ukweli wa kihistoria wa kaburi tupu

Kaburi tupu ni ukweli uliothibitishwa, fulani kwa sababu kadhaa ambazo nitatoa kwa ufupi. Lakini ni lazima nithibitishe kwanza kwamba baada ya Yesu kuthibitishwa kuwa amekufa, mtu mmoja aitwaye Yosefu alikuja kwa gavana Pontio Pilato na kuomba mwili wa Yesu. Kisha Yosefu akautwaa mwili huo, akaufunika kwa nguo za kaburi na kuuweka katika kaburi lake jipya. Kisha akavingirisha jiwe zito juu ya mlango wa kaburi.

Ili kuthibitisha kwamba kaburi lisisumbuliwe, wakuu wa makuhani na Mafarisayo walikwenda na kuweka walinzi mbele ya mlango wa kaburi na kulitia muhuri lile jiwe. (Adhabu ya kuvunja muhuri ilikuwa ni kunyongwa.) Hili lilithibitisha kutowezekana kwa kuiba mwili wa Yesu, kama wengine wanavyodai.

Lakini kulipopambazuka, siku ya kwanza ya juma, malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni na kulivingirisha lile jiwe kutoka mlangoni (Mathayo 28:2). Hivyo baadhi ya wanawake waliokuwa wamebeba manukato kwa ajili ya kuupaka mwili huo waliweza kuingia kaburini. Lakini hawakuuona mwili wa Bwana Yesu. Baada ya hayo, Petro aliingia

6 Basi akaja na Simoni Petro, akaingia ndani ya kaburi; akavitazama vitambaa vilivyolala,

7 na ile leso iliyokuwako kichwani pake; haikulala pamoja na vitambaa, bali imezongwa-zongwa mbali mahali pa peke yake.

(Yohana 20:6-7)  

Je, tunawezaje kuwa na uhakika kwamba kaburi lilikuwa tupu siku tatu baada ya kusulubiwa kwa Yesu? Kuna angalau sababu tatu:

 • Mitume na wanafunzi wa Kristo walitangaza kufufuka kwake huko Yerusalemu. Huu ulikuwa mji mkubwa. Ikiwa mwili wa Yesu ulikuwa ungali kaburini, viongozi wa Kiyahudi wangeweza kuonyesha mwili wake kwa watu na kwa njia hiyo, walipiga pigo la kifo kwa Ukristo katika uchanga wake. Lakini hawakuweza kufanya hivyo kwa sababu kaburi lilikuwa tupu.
 • Walinzi walipowaambia makuhani wakuu yote yaliyotokea, Agano Jipya linasema, “Baada ya kukusanyika pamoja na wazee na kupanga njama, wakawapa askari kiasi kikubwa cha fedha.  13 akawaambia, “Mnaweza kusema, ‘Wanafunzi wake walikuja usiku na kuuiba mwili wake tulipokuwa tumelala.’ ( Mathayo 28:12-13 ) Huu ni ukiri usio wa moja kwa moja kwamba kaburi lilikuwa tupu.
 • Ushahidi wa wanawake: Iwapo mwandishi wa karne ya kwanza angetaka kutunga hadithi ili kuwahadaa watu, asingeandika kitu ambacho kingepunguza uaminifu wake. Hivyo tunaposoma hadithi ya kaburi tupu katika Agano Jipya, tunaona kwamba wanawake walikuwa mashahidi wa kwanza na wa msingi wa ufufuo wake. Hili linaonekana kuwa la ajabu na la kustaajabisha, kwa sababu katika utamaduni wa Kiyahudi na Kirumi, wanawake walizingatiwa kuwa wa chini na ushuhuda wao ulikuwa na shaka. Kwa sababu hiyo, tunasoma katika Agano Jipya kwamba wanawake walipowajulisha mitume kuhusu kaburi tupu, “Lakini maneno hayo yalionekana kwao kama upuuzi mtupu, wala hawakuyaamini.” (Luka 24: 11) Ikiwa hadithi ya kaburi tupu ilitungwa, haingetaja wanawake, lakini majina ya wanawake ambao Yesu aliwatokea yanatajwa hususa, na walijulikana sana huko Yerusalemu.

Hakuna kinachoelezea ukweli wa kaburi tupu isipokuwa kufufuka kwa Yesu kutoka kwa wafu. Kwa hiyo, ukweli huu wa kihistoria ni uthibitisho wenye nguvu sana wa ufufuo wake, kama alivyosema mara nyingi kwa wanafunzi wake.

Sehemu hizi za ushahidi, ukweli tano, zinaonyesha kwa nguvu ufufuo wa Kristo kutoka kwa wafu. Mambo haya na matukio ya yanaweza tu kuelezewa na ukweli wa ufufuo wa Yesu.

Hatimaye, ili kuhitimisha makala hii, tumeona kwamba ukweli wa kifo cha Kristo msalabani na kufufuka kwake kutoka kwa wafu ni ukweli mkuu katika historia na ujumbe muhimu sana katika ulimwengu wote Unatuhakikishia dhabihu, bila masharti. upendo wa Mungu ambao Yesu Kristo alionyesha wakati alilipa adhabu ya dhambi zetu, ambayo ilikuwa kifo, na kwamba kwa kifo msalabani badala yetu, na kwa kufufuka kwake kutoka kwa wafu ili kutupa uhakikisho wa kwamba yeye yu hai. Hii inatuita tumwamini ili kupokea baraka zote alizoahidi kuwapa wale wanaomwamini.

Ni nini umuhimu na umuhimu wa ufufuo kulingana na Agano Jipya?? Inathibitisha na kututhibitishia:

 1. Kwamba kile Kristo alisema juu yake mwenyewe ni sahihi. Alisema kwamba yeye ndiye njia, ukweli na uzima, na kwamba mtu haji kwa Mungu ila kupitia kwake. ( Yohana 14:6 ) Pia alisema juu yake mwenyewe kwamba yeye ni Mungu mwenye mwili na ufufuo wake kutoka kwa wafu ulithibitisha kwamba yale aliyosema yalikuwa kweli., kwa sababu twasoma hivi katika Agano Jipya: “aliyewekwa kuwa Mwana wa Mungu katika uweza kwa jinsi ya Roho Mtakatifu kwa kufufuka katika wafu, Yesu Kristo Bwana wetu.” (Warumi 1: 4) 
 2. Yesu Kristo alishinda kifo na kumshinda Shetani, kama tunavyosoma katika sura ya ufufuo: “”Ku wapi, Ewe mauti, ushindi wako? Kili wapi, Ewe mauti kuumwa?” (1 Wakorintho 15: 55)  Mwamini Kristo ana uhakika wa uzima wa milele na ushindi juu ya majaribu ya Shetani.
 3. Waaminio katika Yesu watafufuliwa kama vile Kristo alivyofufuliwa kama tunavyosoma katika Agano Jipya: “Lakini sasa Kristo amefufuka kutoka kwa wafu, limbuko la wale waliolala katika kifo.” ( 1 Wakorintho 15:20 ) na “Kwa maana ikiwa twaamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu, Mungu atawaleta pamoja naye. ( 1 Wathesalonike 4:14 )
 4. Yesu Kristo yu hai, na kwa sababu yu hai, Agano Jipya linasema: “Kwa hiyo, aweza kuwaokoa hata milele wale wanaomkaribia Mungu kwa yeye, kwa kuwa yu hai siku zote ili kuwaombea. (Waebrania 7: 25)

Mpendwa msomaji, ukimwamini Yesu Kristo, kama alivyosema juu yake mwenyewe, kwamba alifufuka kutoka kwa wafu, kwa maneno mengine, kwamba unaweka tumaini lako kwake, utapata uzima wa milele na msamaha wa dhambi zako, kwa kuwa Mungu. humkubali kila mtu anayekuja kwake kwa njia ya Kristo, bila kujali asili yao ya kidini au ya kimadhehebu au ya kikabila.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *