Skip to content

Zabur Anafunga – kwa Ahadi ya Mtayarishaji Ajaye

 • by

Surah al-Mudaththir (Sura ya 74 – Aliyevaa) picha ya Mtume (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) akiwa amejifunika nguo yake kwa ukali akitoa maonyo yake kuhusu Siku ya Hukumu.

Ewe uliye jigubika!

Simama uonye!

Na Mola wako Mlezi mtukuze! (Surah al-Mudaththir 74:1-3)
 
Basi litapo pulizwa barugumu,
 
Siku hiyo, basi, itakuwa siku ngumu.
 
Kwa makafiri haitakuwa nyepesi. (Surah al-Mudaththir 74:8-10)

Surah Al-Kafirun (Sura ya 109 – Makafiri) inampigia picha Mtume ﷺ akiita waziwazi njia tofauti na makafiri.

Sema: Enyi makafiri!
Siabudu mnacho kiabudu;
Wala nyinyi hamuabudu ninaye muabudu.
Wala sitaabudu mnacho abudu.
Wala nyinyi hamuabudu ninaye muabudu.
Nyinyi mna dini yenu, nami nina Dini yangu. (Surah Al-Kafirun 109:1-6)

Zabur inafunga kwa kurejelea kwa Nabii Elijah PBUH ambaye alifanya kama vile Surah al-Mudaththir na Surah al-Kafirun ilivyoelezea. Lakini Zabur pia anatazamia kuja kwa nabii mwingine ambaye atakuwa kama Eliya na kuandaa mioyo yetu. Tunamfahamu kuwa ni Mtume Yahya PBUH.

Kuja kwa Mtume Yahya (SAW) Kumetabiriwa

Tuliona katika Ishara ya Mtumishi kwamba Mtumishi aliahidiwa kuja. Lakini ahadi nzima ya kuja kwake ililingana na swali muhimu. Isaya 53 ilianza na swali:

Ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta? (Isaya 53:1a)

Isaya (s.a.w.w.) alikuwa anatabiri kwamba Mtumishi huyu hataaminiwa kwa urahisi, na tatizo halikuwa kwenye ujumbe au Ishara za Mja kwa sababu zitakuwa sahihi katika kuhesabu nyakati. mizunguko ya ‘Saba’ kama vile kwa jina na kubainisha kuwa atakuwa ‘kukatwa’. Tatizo halikuwa kwamba hapakuwa na ishara za kutosha. Hapana, tatizo lilikuwa kwamba mioyo ya watu ilikuwa migumu. Kwa hivyo mtu alihitaji kuja kabla ya Mtumishi alikuja kuwatayarisha watu kwa ajili ya ujio wake. Kwa hiyo nabii Isaya (SAW) alitoa ujumbe huu kuhusu yule ambaye atamtengenezea njia Mja. Aliandika ujumbe huu katika kitabu chake cha Zabur kwa njia ifuatayo

Sikiliza, ni sauti ya mtu aliaye, Itengenezeni nyikani njia ya Bwana; Nyosheni jangwani njia kuu kwa Mungu wetu. Kila bonde litainuliwa, Na kila mlima na kilima kitashushwa; Palipopotoka patakuwa pamenyoka, Na palipoparuza patasawazishwa; Na utukufu wa Bwana utafunuliwa, Na wote wenye mwili watauona pamoja; Kwa kuwa kinywa cha Bwana kimenena haya. (Isaya 40:3-5)

Isaya (SAW) aliandika kuhusu mtu ambaye angekuja ‘jangwani’ ili ‘kumtengenezea BWANA njia’. Mtu huyu angesuluhisha vizuizi ili ‘utukufu wa BWANA udhihirishwe’. Lakini Isaya hakutaja ni kwa njia gani jambo hilo lingefanywa.

Nabii Malaki – Nabii wa Mwisho wa Zabur

The Prophets Isaiah, Malachi and Elijah (PBUT) shown in historical timeline

Manabii Isaya, Malaki na Eliya (AS) wameonyeshwa katika mpangilio wa matukio wa kihistoria

Takriban miaka 300 baada ya Isaya alikuja Malaki (SAW) ambaye aliandika kitabu cha mwisho cha Zabur. Katika kitabu hiki cha mwisho Malaki (SAW) anafafanua kile ambacho Isaya alisema kuhusu Mtayarishaji ajaye. Aliandika:

Angalieni, namtuma mjumbe wangu, naye ataitengeneza njia mbele yangu; naye Bwana mnayemtafuta atalijilia hekalu lake ghafula; naam, yule mjumbe wa agano mnayemfurahia, angalieni, anakuja, asema Bwana wa majeshi. (Malaki 3:1)

Hapa tena mjumbe ambaye ‘angetayarisha njia’ anatabiriwa. Baada ya hii Mtayarishaji anakuja basi ‘mjumbe wa agano’ atakuja. Je, ni agano gani analomaanisha Malaki (SAW)? Kumbuka kwamba nabii Yeremia (SAW) alikuwa ametabiri kwamba Mwenyezi Mungu atafanya agano jipya kwa kuliandika katika mioyo yetu. Hapo ndipo tutaweza kuzima kiu yetu ambayo daima inatupeleka kwenye dhambi. Hili ndilo agano lilelile ambalo Malaki (PBUH) anarejelea. Utoaji wa Kwamba agano litaonyeshwa kwa ujio wa Mtayarishaji.

Malaki (SAW) kisha anafunga Zabur nzima na aya ya mwisho ya kitabu chake. Katika aya ya mwisho anaangalia tena siku zijazo na anaandika:

Angalieni, nitawapelekea Eliya nabii, kabla haijaja siku ile ya Bwana, iliyo kuu na kuogofya.

Naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao, na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. (Malaki 4:5-6)

Malaki (SAW) alimaanisha nini aliposema ‘Eliya’ angekuja kabla ya siku kuu ya BWANA? Eliya alikuwa nani? Alikuwa ni nabii mwingine ambaye hatujamtazama (hatuwezi kuwatazama manabii wote wa Zabur kwani ingelifanya hili kuwa refu sana lakini kumuona katika kalenda ya matukio hapo juu). Eliya (SAW) aliishi karibu 850 BC. Alikuwa maarufu kwa kuishi nyikani na kuvaa nguo za manyoya ya wanyama na kula vyakula vya porini. Labda alionekana wa kipekee kabisa. Malaki (SAW) aliandika hivyo kwa namna fulani Mtayarishaji anayekuja kabla ya Agano Jipya atakuwa kama Eliya (SAW).

Na kwa kauli hiyo, Zabur ilikamilika. Huu ni ujumbe wa mwisho katika Zabur na uliandikwa yapata 450 BC. Taurati na Zabur zilikuwa zimejaa ahadi za mambo yajayo. Hebu tupitie baadhi.

Kupitia Ahadi za Taurati na Zabur ambazo bado hazijatimizwa

 • Nabii Ibrahim (SAW) katika Ishara ya Sadaka alikuwa ametangaza kwamba kwenye Mlima Moria ‘itatolewa’. Wayahudi walikuwa bado wanangoja mwishoni mwa Zabur kwa ajili ya ‘utoaji’ huu kutokea.
 • Mtume Musa (SAW) alisema hivyo Pasaka ilikuwa Ishara kwa ajili ya Waisraeli, na Waisraeli walisherehekea Pasaka katika historia yao yote, lakini walisahau kwamba, kama Ishara, ilikuwa haijafunuliwa.
 • Nabii Musa (SAW) katika Taurati alikuwa ametabiri kwamba nabii atakuja ambaye Mwenyezi Mungu alisema kwamba, “Nitaweka maneno yangu kinywani mwake”. Mwenyezi Mungu pia alikuwa ametangaza katika ahadi hiyo ya Mtume ajaye kwamba, “Mimi mwenyewe nitamtolea hesabu yeyote ambaye hatasikiliza maneno yangu anayosema Mtume kwa jina langu”.
 • Mfalme Dawud (SAW) alikuwa na alitabiri ujio wa ‘Kristo’ au ‘Masih’. Kupitia historia yao ndefu Waisraeli walijiuliza utawala wa huyu ‘Kristo’ ungekuwaje.
 • Nabii Isaya (SAW) alikuwa alitabiri kwamba bikira atamzaa ‘mwana’. Mwishoni mwa Zaburi Wayahudi walikuwa bado wanangoja tukio hili la ajabu litokee.
 • Nabii Yeremia (S.A.W). alitabiri kwamba Agano Jipya, iliyoandikwa mioyoni mwetu badala ya mabamba, ingekuja siku moja.
 • Mtume Zakaria (SAW) alikuwa alitabiri jina la ‘Kristo’ ajaye (au Masih).
 • Mtume Daniel (SAW) alikuwa alitabiri kwamba Kristo (au Masih) atakapokuja ‘atakatiliwa mbali’. badala ya kutawala kama inavyodhaniwa na wengi ingetokea.
 • Nabii Isaya (SAW) alikuwa imeandikwa juu ya ‘Mtumishi’ anayekuja ambao wangeteseka sana na ‘kukatiliwa mbali na nchi ya walio hai’
 • Na kama tulivyoona hapa, Nabii Malaki (S.A.W) alitabiri kwamba haya yote yatatangulia kuja kwa Mtayarishaji. Alipaswa Kutayarisha mioyo ya watu kwa sababu mioyo yetu ni migumu kwa urahisi dhidi ya mambo ya Mungu.

Kwa hiyo kwa kufungwa kwa Zabur mwaka 450 KK Wayahudi waliishi kwa kutazamia utimizo wa ahadi hizi za ajabu. Na waliendelea kusubiri na kusubiri. Kizazi kimoja kilibadilisha kingine na kisha vingine vitakuja – bila utimilifu wa ahadi hizi.

Nini kilitokea baada ya Zabur kukamilika

Kama tulivyoona katika Historia ya Waisraeli, Aleksanda Mkuu alishinda sehemu kubwa ya ulimwengu unaojulikana mwaka wa 330 KK na kutokana na ushindi huo watu na ustaarabu wa ulimwengu walichukua lugha ya Kigiriki. Kwa vile Kiingereza leo imekuwa lugha ya ulimwengu kwa biashara, elimu na fasihi, wakati huo Kigiriki kilikuwa kikitawala vile vile. Walimu wa Kiyahudi walitafsiri Taurati na Zabur kutoka Kiebrania hadi Kigiriki karibu 250 KK. Tafsiri hii ilikuwa inayoitwa Septuagint. Kama tulivyoona hapa, hapa ndipo neno ‘Kristo’ linatoka na tuliona hapa kwamba hapa ndipo jina ‘Yesu’ pia linatoka.

The Prophets Isaiah, Malachi and Elijah (PBUT) shown in historical timeline

Manabii Isaya, Malaki na Eliya (AS) wameonyeshwa katika mpangilio wa matukio wa kihistoria

Wakati huu (300 – 100 BC ambayo ni kipindi cha bluu kilichoonyeshwa kwenye ratiba) kulikuwa na ushindani wa kijeshi unaoendelea kati ya Misri na Shamu na Waisraeli wakikaa moja kwa moja kati ya milki hizi mbili walikamatwa mara kwa mara katika vita. Baadhi ya wafalme mahususi wa Syria walitaka kulazimisha dini ya Kiyunani (dini ya kuabudu masanamu) kwa Waisraeli na kukomesha ibada yao ya Mungu Mmoja. Baadhi ya viongozi wa Kiyahudi waliongoza vuguvugu la kutetea tauhidi yao na kurejesha usafi wa ibada ulioanzishwa na Mtume Musa (SAW). Je, viongozi hao wa kidini walikuwa utimizo wa ahadi hizo ambazo Wayahudi walikuwa wakingojea? Watu hawa, ingawa walikuwa wafuasi waaminifu wa ibada kama ilivyoelekezwa katika Taurati na Zabur, hawakufaa kwenye Aya za Kinabii. Kwa hakika wao wenyewe hawakudai hata kuwa manabii, ni Wayahudi wachamungu tu waliokuwa wakitetea ibada yao dhidi ya ibada ya sanamu.

Vitabu vya kihistoria kuhusu kipindi hiki, vinavyoelezea mapambano haya yaliyohifadhi usafi wa ibada viliandikwa. Vitabu hivi vinatoa ufahamu wa kihistoria na kidini na ni vya thamani sana. Lakini watu wa Kiyahudi hawakuviona kuwa viliandikwa na manabii na hivyo vitabu hivi havikujumuishwa katika Zabur. Vilikuwa vitabu vyema, vilivyoandikwa na watu wa dini, lakini havikuandikwa na manabii. Vitabu hivi vilijulikana kama Apokrifa.

Lakini kwa sababu vitabu hivi vilikuwa na manufaa mara nyingi vilijumuishwa pamoja na Taurati na Zabur ili kutoa historia kamili ya watu wa Kiyahudi. Baada ya Injil na ujumbe wa Isa al Masih (PBUH) kuandikwa vitabu vya Taurat, Zabur na Injil viliunganishwa na kuwa kitabu kimoja – al kitab au Biblia. Baadhi ya Biblia leo hata zitajumuisha vitabu hivi vya Apokrifa, ingawa si sehemu ya Taurati, Zabur au Injil.

Lakini ahadi zilizotolewa katika Taurati na Zabur zilikuwa bado zinangoja kutimizwa. Kufuatia mvuto wa Wayunani ufalme wa Kirumi wenye nguvu ulipanuka na kuchukua nafasi ya Wagiriki kutawala Wayahudi (hiki ni kipindi cha njano hiyo inakuja baada ya samawati kwenye kalenda ya matukio hapo juu). Warumi walitawala kwa ufanisi lakini kwa ukali. Ushuru ulikuwa mkubwa na Warumi hawakuvumilia upinzani wowote. Watu wa Kiyahudi walitamani zaidi kutimizwa kwa ahadi zilizotolewa katika Taurati na Zabur, ingawa katika kungoja kwao kwa muda mrefu ibada yao ilikuwa ngumu sana na walitengeneza sheria nyingi za ziada sio kutoka kwa manabii bali kutoka kwa mapokeo. ‘Amri’ hizi za ziada zilionekana kama mawazo mazuri zilipopendekezwa mara ya kwanza lakini kwa haraka zilibadilisha amri za asili za Taurati na Zabur katika mioyo na akili za walimu wa Kiyahudi.

Na kisha hatimaye ilipoonekana kuwa pengine ahadi zilisahauliwa kwa muda mrefu na Mwenyezi Mungu, malaika mkuu Jibril (Jibril) alikuja kutangaza kuzaliwa kwa Mtayarishaji uliokuwa ukingojewa kwa muda mrefu. Tunamjua leo kama Nabii Yahya (au Yohana Mbatizaji – PBUH) . Lakini huo ndio mwanzo wa Injil, ambayo tunaitazama ijayo.

Pakua PDF ya Ishara zote kutoka kwa Al Kitab kama kitabu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *