Skip to content

Hongera! Unaweza kuwa na ujasiri zaidi na salama Siku ya Hukumu kwa sababu ikiwa utaendelea zote Sheria wakati wote wewe kuwa na Haki. Binafsi sijui mtu yeyote ambaye ameweza kushika Sheria kwa namna hii hivyo hakika haya ni mafanikio makubwa. Lakini usisitishe juhudi zako bado kwa sababu lazima uendelee katika Njia hii Iliyo Nyooka kwa maisha yako yote.

Nilikuwa nimeeleza kwamba Amri hizi Kumi za Sheria hazikuwahi kufutwa kwa vile zinahusika na masuala ya msingi ya kumwabudu Mungu Mmoja, uzinzi, wizi, ukweli n.k. Lakini manabii wa baadaye walitoa maoni yao juu ya amri hizi ili kueleza matumizi yao kikamilifu zaidi. Ifuatayo ni aliyoyasema Isa al Masih (SAW) katika Injil kuhusu jinsi tunavyozishika Amri hizi Kumi. Katika mafundisho yake anarejelea ‘Mafarisayo’. Hawa walikuwa walimu wa dini katika siku zake. Wanaweza kuchukuliwa kama wasomi wa kidini na wenye ujuzi wa siku hizi.

Maneno ya Isa al-Masih (SAW) juu ya Amri Kumi

Kwa maana nawaambieni, ikiwa haki yako haifai ya Mafarisayo na walimu wa sheria, hakika hamtaingia katika ufalme wa mbinguni.

Mauaji

20 Maana nawaambia ya kwamba, Haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni.

21 Mmesikia watu wa kale walivyoambiwa, Usiue, na mtu akiua, itampasa hukumu.

22 Bali mimi nawaambieni, Kila amwoneaye ndugu yake hasira itampasa hukumu; na mtu akimfyolea ndugu yake, itampasa baraza; na mtu akimwapiza, itampasa jehanum ya moto.

23 Basi ukileta sadaka yako madhabahuni, na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako,

24 iache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako, upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi uitoe sadaka yako.

25 Patana na mshitaki wako upesi, wakati uwapo pamoja naye njiani; yule mshitaki asije akakupeleka kwa kadhi, na kadhi akakupeleka kwa askari, ukatupwa gerezani.

26 Amin, nakuambia, Hutoki humo kamwe hata uishe kulipa senti ya mwisho.

Uzinzi

27 Mmesikia kwamba imenenwa, Usizini;

28 lakini mimi nawaambia, Kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani, amekwisha kuzini naye moyoni mwake.

29 Jicho lako la kuume likikukosesha, ling’oe ulitupe mbali nawe; kwa maana yakufaa kiungo chako kimoja kipotee wala mwili wako mzima usitupwe katika jehanum.

30 Na mkono wako wa kuume ukikukosesha, ukate uutupe mbali nawe; kwa maana yakufaa kiungo chako kimoja kipotee wala mwili wako mzima usitupwe katika jehanum.

(Mathayo 5:20-30)

Kwa kuongezea, mitume wa Isa al-Masih – masahaba zake – pia walifundisha juu ya ibada ya masanamu. Walifundisha kwamba kuabudu sanamu sio tu kuabudu sanamu za mawe – lakini kuabudu kitu chochote pamoja na Mwenyezi Mungu. Na hii ni pamoja na pesa. Kwa hiyo utaona kwamba wanafundisha kwamba ‘choyo’ pia ni ibada ya sanamu kwa sababu mtu mwenye pupa huabudu pesa pamoja na Mungu.

5 Basi, vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi, uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya, na kutamani, ndiyo ibada ya sanamu;

6 kwa ajili ya mambo hayo huja ghadhabu ya Mungu. (Wakolosai 3:5-6)

4 wala aibu wala maneno ya upuzi wala ubishi; hayo hayapendezi; bali afadhali kushukuru.

5 Maana neno hili mnalijua hakika, ya kwamba hakuna mwasherati wala mchafu wala mwenye tamaa, ndiye mwabudu sanamu, aliye na urithi katika ufalme wa Kristo na Mungu.

6 Mtu asiwadanganye kwa maneno yasiyo na maana; kwa kuwa kwa sababu ya hayo hasira ya Mungu huwajia wana wa uasi. (Waefeso 5:4-6)

Maelezo haya ya Isa al Masih na masahaba wake yanapeleka Amri Kumi za asili, ambazo kwa kiasi kikubwa zinahusu matendo ya nje, kwenye misukumo ya ndani, ambayo ni Mwenyezi Mungu pekee ndiye anayeweza kuona. Hii inafanya Sheria kuwa ngumu zaidi.

Unaweza kufikiria upya jibu lako kama unashika Sheria. Lakini ikiwa una uhakika kwamba unashika Sheria yote, Injil haitakuwa na maana wala kusudi kwako. Na hakuna haja ya kuendelea kufuata Ishara zaidi au kujaribu kuelewa Injil. Hii ni kwa sababu Injil ni tu kwa wale ambao wanashindwa kushika Sheria – si kwa wale wanaoishika. Isa al Masih alieleza hili kwa njia ifuatayo.

10 Ikawa alipoketi nyumbani ale chakula, tazama, watoza ushuru wengi na wenye dhambi walikuja wakaketi pamoja na Yesu na wanafunzi wake.

11 Mafarisayo walipoona, waliwaambia wanafunzi wake, Mbona mwalimu wenu anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi?

12 Naye aliposikia, aliwaambia, Wenye afya hawahitaji tabibu, bali walio hawawezi.

13 Lakini nendeni, mkajifunze maana yake maneno haya, Nataka rehema, wala si sadaka; kwa maana sikuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi.

(Mathayo 9:10-13)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *